Iankim keŋ kʋ'ʋlʋmin la

Glosa

Di yinɛ Wikipedia

Glosa mɔr nwaasim kɔn’ɔb kɔn’ɔb bɛdegʋ: Di zi’esim anɛ giŋa ka dɔlisid gbin gban’ar yɛla. Di anɛ buudi pian’akanɛ pʋ mɔr pian’anwiisɛ, pian’abanɛ pa’an daʋ nɛ pʋ’a yɛla, bɛɛ zanbin banɛ bakid. Glosa mɔr suoya bɛdegʋ pa’an babʋg, saŋa, bu’osa, nɛ banɛ kpɛlim. Nwɛnɛ Chinese nɛ Malay, banɛ mɔr pian’ukʋ pa’an pʋtɛn’ɛr yinne wʋsa, amaa ka pʋ mɔr piana’anwiisɛ. Pian’ad bi’ela nyaŋi dɔl pian’ad wɛlisʋg suor.

Glosa mɔr nwaasim kɔn’ɔb kɔn’ɔb bɛdegʋ:

  • Di zi’esim anɛ giŋa ka dɔlisid gbin gban’ar yɛla. Di anɛ buudi pian’akanɛ pʋ mɔr pian’anwiisɛ, pian’abanɛ pa’an daʋ nɛ pʋ’a yɛla, bɛɛ zanbin banɛ bakid. Glosa mɔr suoya bɛdegʋ pa’an babʋg, saŋa, bu’osa, nɛ banɛ kpɛlim. Nwɛnɛ Chinese nɛ Malay, banɛ mɔr pian’ukʋ pa’an pʋtɛn’ɛr yinne wʋsa, amaa ka pʋ mɔr piana’anwiisɛ. Pian’ad bi’ela nyaŋi dɔl pian’ad wɛlisʋg suor.
  • Glosa pian’ad nam dɔlisnɛ Latin nɛ Greek ka di nya’ bɛ European buudi pian’adnam la kpɛɛm ni; dɔl science, na’asaasɔɔng, nɛ tima yɛla, pian’abama kpɛn’ɛd buudi pian’ad wʋsa. La’an nɛ pian’ad wɛlisʋg suor bɛdegʋ bɛ la, di mɔr pian’ad dɔlisʋg suor ka di bɛ pian’ad tusir yinne nɛ tusa ayi tɛnsuk saŋa pamm ni.
  • Di buolʋg anɛ na’ana ka an giŋa, ka di sɔb an wʋʋ ban buoni di si’em.
  • Dinɛ gaad wʋsa anɛ ye, Glosa anɛ akpanbzan’. Bɔzugɔ di ka’ sɔ’ buudi pian’adɛ, di bɛnɛ tis sɔ’ wʋsa ka pʋ mɔr fufum bɛɛ ɛndug ye buudsi’a bɛɛ teŋ buudi sieba sʋ'oe di gati ba taaba. Di nya’ar bɛnɛ Latin nɛ Greek pian’adnamin, ka ba bɛdegʋ pʋn widig hali ka nidib mɔri pian’ad tɛɛns bɛdegʋ pʋʋgin.